Om Figgesresa

Arbetet för en tobaksfri skoltid är ett prioriterat område för samverkansinsatser för bättre hälsa bland barn och ungdomar i länet. Arbetet är också en del av målsättningen Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025.  Det uttrycks tydligt i Barnkonventionen att våra barn och unga har rätt till bästa uppnåeliga hälsa. Tobakskonventionens målsättning är att skydda ”nuvarande och kommande generationer” mot tobaksskador. Till vår hjälp har vi en mycket engagerad Figge. Figge kommer att resa till länets skolor och träffa elever, rektorer, lärare och annan skolpersonal som arbetar för en tobaksfri skoltid. Figge står på barnens sida och påminner de vuxna om barnens rätt till en tobaksfri skoltid.

Varför en tobaksfri skoltid?

Genom att arbeta tobaksförebyggande kan vi alla påverka elevernas mående i stort men också skolprestation. Tobak är fortfarande det största förebyggbara folkhälsoproblemet i Sverige. 90% av de som tobaksdebuterar är under 18 år och en tidig tobaksdebut ökar risken för sjukdom på grund av ökad känslighet hos den växande kroppen. Forskning visar att ett nikotinberoende påverkar både minnet och inlärning på ett negativt sätt. Tobak är ofta den första drog unga kommer i kontakt med och är en inkörsport till andra droger. Unga påverkas av varandra! Den vanligaste orsaken till tobaksdebut är grupptryck, ca 340 ungdomar börjar varje vecka röka i Sverige. Det är 340 för många. Om färre använder tobak, är det färre som börjar och kan skolan vara en skyddande miljö istället för en riskmiljö för tobak så har vi kommit långt.

Jag föddes på planeten Tabaci år 1400, då tobaken kom till världen. Jag kom till jorden för jag vill göra jorden tobaksfri och bidra till att förbättra barn och ungas hälsa genom att de får växa upp i tobaksfria miljöer. Jag återvänder inte hem förrän jag tillsammans med er är klar med mitt uppdrag.  När jag pratar tobak så menar jag cigaretter, vape, vattenpipa och snus.

Jag vill människors bästa för deras hälsa och att de får ett hälsosammare liv.  Ni kommer att få följa med mig på en resa för en tobakfri skoltid i Uppsala län. Jag kommer att besöka elever och skolpersonal på länets skolor och resa runt jorden för att hämta inspiration och fakta kring tobak.

FN:s hållbarhetsmål

Tobaksfrågan är även viktig utifrån ett hållbarhetsperspektiv.  FN:s 17 globala mål för långsiktig hållbar utveckling handlar om hur vi ska få slut på fattigdom och hunger och skapa goda livsvillkor för alla människor. Tobaksproduktionen och tobakskonsumtionen i världen är ett hinder för att lyckas med detta.

Några exempel

WHO uppskattar att omkring 80% av alla som röker (1.1 miljarder människor) lever i låg- och medelinkomst länder. I ett hushåll där mat, utbildning och hälsovård borde prioriteras, hamnar istället tobak högt upp på inköpslistan.

Enligt WHO orsakar tobaksbruk mer än sju miljoner dödsfall varje år. Enbart i Sverige dör 12 000 personer per år på grund av tobaksbruk. Genom att oavkortat förbjuda tobaksprodukter skulle hälsoläget förbättras avsevärt.

För att framställa tobak krävs enorma odlingsmarker där tobaksplantan kan frodas. Det skövlas årligen mer än 600 miljoner träd för att framställa tobak. Eftersom mycket av denna skövling sker i regnskogar påverkas klimatet negativt. Läs mer på tobaksfakta.se
Tobaksfrågan är även viktig utifrån ett hållbarhetsperspektiv.  FN:s 17 globala mål för långsiktig hållbar utveckling handlar om hur vi ska få slut på fattigdom och hunger och skapa goda livsvillkor för alla människor. Tobaksproduktionen och tobakskonsumtionen i världen är ett hinder för att lyckas med detta.

1. Ingen fattigdom

WHO uppskattar att omkring 80% av alla som röker (1.1 miljarder människor) lever i låg- och medelinkomst länder. I ett hushåll där mat, utbildning och hälsovård borde prioriteras, hamnar istället tobak högt upp på inköpslistan.

3. Hälsa och välbefinnande

Enligt WHO orsakar tobaksbruk mer än sju miljoner dödsfall varje år. Enbart i Sverige dör 12 000 personer per år på grund av tobaksbruk. Genom att oavkortat förbjuda tobaksprodukter skulle hälsoläget förbättras avsevärt.

13. Bekämpa klimatförändringar

För att framställa tobak krävs enorma odlingsmarker där tobaksplantan kan frodas. Det skövlas årligen mer än 600 miljoner träd för att framställa tobak. Eftersom mycket av denna skövling sker i regnskogar påverkas klimatet negativt. Läs mer på tobaksfakta.se