Välkommen till en tobaks-/nikotinfri skoltid

Vuxnas ansvar,
ungas engagemang!

Hälsoäventyret är en hälsopedagogisk verksamhet inom Region Uppsala som riktar sig till barn och unga. Tillsammans med ungdomar i Uppsala län har symbolen Figge skapats som länets budbärare för en tobaks- och nikotinfri skoltid.

På denna hemsida finns metodstöd och inspiration för er skola att arbeta med för att nå en tobaksfri skoltid. Undersökningar visar att ett stort antal skolor och kommuner i Uppsala län inte följer tobakslagen om rökfria skolgårdar. För att skydda barn och ungdomar från tobak är en av de viktigaste förutsättningarna att miljön de vistas i är tobaksfri. Det är tydligt att i de skolor som arbetar för en tobaksfri skoltid förblir fler elever tobaksfria.

Barn har rätt till bästa möjliga hälsa och rätt till rökfria miljöer enligt FN:s konvention om barnens rättigheter och WHO:s tobakskonvention. Vi behöver tillsammans göra våra insatser mer effektiva, dels för att leva upp till tobakslagen om rökfria skolgårdar men också ta ansvar för vägen till en tobaksfri skoltid för våra barns hälsa.

Hemsidan Figgesresa är ett samarbete mellan Hälsoäventyret inom Region Uppsala och Länsstyrelsen Uppsala län.  Figge kommer att berätta om hur det kan gå till och ge goda exempel som inspirerar. 

Nu tar vi tillsammans krafttag för att verkligen få till en tobaksfri skoltid!

Resan börjar här

Nyheter

Boken "Hej då tobak!"

Några ord från oss

Hälsoäventyret vill med denna bok som består av elevers kloka tankar, idéer och reflektioner om möjligheten till ett framtida tobaksfritt Sverige, uppmärksamma de ungas engagemang och synliggöra deras tänkvärda ord som berör djupt i hjärtat.

Barn har rätt till bästa möjliga hälsa och till en tobaksfri uppväxt och framtid. Det har Sverige skrivit under på, genom FN:s konvention om barnets rättigheter och WHO:s tobakskonvention. Vi vuxna behöver ta oss mer tid till att se, lyssna till och förstå de ungas röster i det tobaksförebyggande arbetet.

Boken går att beställa för 200 kr via halsoaventyret@regionuppsala.se

Tobacco Endgame

I Sverige dör 12 000 människor varje år på grund av tobaksrökning samtidigt som 100 000 personer insjuknar i tobaksrelaterade sjukdomar. Samhällskostnaderna för rökning är enorma, och stiger högt ovanför inkomsterna som tobaksskatterna genererar. Trots detta satsar tobaksindustrin stora resurser på att rekrytera nya konsumenter.

Världs hälsoorganisationen (WHO) skapade år 2003 ramverket ”Convention on Tobacco Control” som ett svar på den då växande tobaksepidemin. Ramverket innehåller en stor åtgärdspanel som ska implementeras i länder som sluter sig till avtalet, i syfte att minska tobaksbruket runtom i världen. I dagsläget har 183 länder ställt sig bakom konventionen, däribland Sverige. Några av dessa länder (Irland, Skottland och Finland) har till och med beslutat om att fasa ut tobaksbruket totalt vid särskilda årtal. Denna strategi har internationellt fått namnet Tobacco Endgame.

I Sverige finns därför opinionsbildningsprojektet Tobacco Endgame – Ett rökfritt Sverige 2025. Projektet vill främja tanken om ett rökfritt Sverige 2025, med förhoppningen om att ett politiskt beslut tas där ett årtal för ett rökfritt Sverige specificeras. I dagsläget har över  200 myndigheter, organisationer och företag ställt sig bakom projektet. Även en tidigare regering har uttalat deras stöd för projektet och dess mål, men ännu finns ingen konkret handlingsplan för hur målet ska nås, och därför måste opinions- och informationsarbetet fortsätta för att vi ska nå ända fram. Tidsgränsen närmar sig raskt.